วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2. การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี

                  2. การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี

          ก่อนจะออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรู้จักความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถของคอมพิวเตอร์ตามลำดับก่อน-หลัง ดังนี้

ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
1) รับข้อมูลเข้าจากสื่อจ่างๆ และแสดงผลไปยังสื่อต่างๆ
2) คำนาณทางคนิตศาสตร์
3) เปรียบเทียบค่าสองค่า
4) เคลื่อนย้ายข้อมูลในหน่วยความจำ

ความสามารถของคอมพิวเตอรืตามลำดับก่อน-หลัง
1) การกำหนดค่าเริ่มต้น คือ การกำหนดค่าให้กับตัวแปรบางชนิด เช่น ตัวแปรที่เป็นหน่วยนับ ตัวแปรที่เก็บคำนวณค่าสะสม เป็นต้น
2) การรับข้อมูล คือ การรับตัวแปรเข้ามา ซึ่งตัวแปรจะได้จากการวิเคราะห์โจทย์ โดยการรับข้อมูลจะทำก่อนการนำตัวแปรมาใช้งาน
3) การคำนวณ คือ การคำนวณของการประมวลผลจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนในการคำนวณก่อนหลัง ขั้นตอนนี้ต้องกำหนดให้ชัดเจน  เพื่อสะดวกในการเปลี่ยนเป็นชุดคำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
ตัวกระทำ
สัญลักษณ์
การบวก
+
การลบ
-
การคูณ
*
การหาร
/
การยกกำลัง
** หรือ ^

ลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย

1.      ( )  มีความสำคัญมากที่สุด2.    ** , ^  3.    * , /4.    + , - มีความสำคัญน้อยที่สุด

4) การแสดงข้อมูล คือ การแสดงค่า ซึ่งจะทำหลังจากการรับข้อมูลและการคำนวณ โดยตัวแปรที่จะแสดงค่า คือ ตัวแปรที่โจทย์ต้องการผลลัพธ์
5) การเปรียบเทียบหรือการเลือก เป็นการเลือทิศทางการทำงาน ดดยมีเงื่อนไขในการเปรียบเทียบที่ชัดเจน
6) การเปรียบเทียบเชิงตรระ ดังตารางต่อไปนี้ค่าความจริงนิพจน์
ตัวอย่าง
ผลลัพธ์
false
!(false)
False
true
!(true)
True

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น