วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

4. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง

    4. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง เป็นการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบแผนภาพ ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เรียกว่า การเขียนแผนผัง(flowchart) ใช้สำหรับการสื่อสารขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาให้เข้าใจตรงกัน โดยแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังตารางตัวอย่างการแกปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์ดังนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น