วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Post 3 Creative Chapter 4 on mind mapping style

        Post 3 Creative Chapter 4 on mind mapping style

                        

                  Chapter 4 on mind mapping style


Post 2 Creative Chapter 3 on mind mapping style

 Post 2 Creative Chapter 3 on mind mapping style

                  

Chapter 3 on mind mapping style Post 1 Choose between Activity 1 or 2 on pages 68 and explain it into your blogger.

Post 1 Choose between Activity 1 or 2 on pages 68 and explain it into your blogger.

กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนเลือกปัญหาในชีวิตประจำวันมา 1 ปัญหา แล้วเขียนอธิบายการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อความหรือคำบรรยาย

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยการบรรยาย

การเตรียมตัวไปโรงเรียน
รายละเอียดของปัญหา : การเตรียมไปโรงเรียน
การวิเคราะห์ : ขั้นตอนการเตรียมตัวไปโรงเรียน
การออกแบบขั้นตอนวิธี : 1.นาฬิกาปลุกดัง
                                 2.ตรวจสอบว่าเป็นวันเปิดเรียนหรือไม่
                                    - ถ้าไม่ใช่วันเปิดเรียน ให้นอนหลับต่อ
                                    - ถ้าใช่วันเปิดเรียน ให้ลุกขึ้นมา อาบน้ำ แต่งตัว กินข้าว
                                 3.ตรวจสอบว่ามีฝนตกหรือไม่ก่อนออกจากบ้านไปโรงเรียน
                                   - ถ้าฝนตกให้หยิบร่ม แล้วทำข้อ 4
                                   - ถ้าฝนไม่ตก ให้ทำข้อ 4
                                 4.ออกไปโรงเรียน


5. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง พร้อม 1 ตัวอย่าง

  5. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง พร้อม 1 ตัวอย่าง


เป็นรหัสคำสั่งที่ใช้เขียนเลียนแบบคำสั่งโปรแกรมอย่างย่อ รหัสจำลองจะใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเช่น

4. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง

    4. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง เป็นการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบแผนภาพ ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เรียกว่า การเขียนแผนผัง(flowchart) ใช้สำหรับการสื่อสารขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาให้เข้าใจตรงกัน โดยแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังตารางตัวอย่างการแกปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์ดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

3. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง

          3. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง


        จากขั้นตอนการแก้ปัญหาทั้ง 4 ขั้นตอนจะเห็นว่าขั้นตอนที่สำคัญคือ การวางแผนในการแก้ปัญหา สำหรับการแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมากนักเรามักจะมีคำตอบให้กับปัญหานั้นได้ทันทีเสมือนว่าคำตอบของปัญหาได้ถูกกำหนด ไว้แล้วโดยที่ไม่ได้ตระหนักถึกกระบวนการคิดที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหา และนำเราไปถึงคำตอบของปัญหา ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมนุษย์มีรูปแบบในการแก้ไขปัญหาที่ใช้สัญชาตญาณ ความหยั่งรู้ที่ได้จากการสั่งสมความรู้ การใช้เหตุผล และประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางในการแก้ปัญหาที่ได้จากการวางแผนในการแก้ปัญหาไปดำเนินการ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จำเป็นต้องวางแผนเป็นขั้นตอน เป็นระเบียบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ทั้งนี้ทำได้โดยอาศัยการถ่ายทอดความคิดที่มีการกำหนดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และลำดับก่อนหลังของขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ชัดเจนการถ่ายทอดความคิดอาจะอยู่ในรูปของข้อความที่เป็นลำดับซึ่งเรียกว่า รหัสลำลองหรือในรูปของผังงานการถ่ายทอดความคิดเป็นเครื่องมือที่ช่อยให้เราสามารถวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง  การเตรียมตัวไปโรงเรียน

รายละเอียดของปัญหา    :  การเตรียมตัวไปโรงเรียน
การวิเคราะห์                     : ขั้นตอนการเตรียมตัวไปโรงเรียน
การออกแบบขั้นตอนวิธี   : 1.นาฬิกาปลุก
                                          2.ตรวจสอบว่าเป็นวันเปิดเรียนหรือไม่
                                             -ถ้าไม่ใช่วันเปิดเรียน ถ้าไม่ใช่ให้นอนกลับต่อ
                                             -ถ้าใช่วันเปิดเรียน ให้ลุกขึ้นมา อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหารเช้า
                                          3.ตรวจสอบว่ามีฝนตกหรือไม่ก่อนออกจากบ้านไปโรงเรียน
                                             -ถ้าฝนตก ให้หยิบร่ม แล้วทำข้อ 4.
                                             -ถ้าฝนไม่ตกให้ทำข้อ 4.
                                           4.ออกไปโรงเรียน2. การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี

                  2. การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี

          ก่อนจะออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรู้จักความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ และความสามารถของคอมพิวเตอร์ตามลำดับก่อน-หลัง ดังนี้

ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
1) รับข้อมูลเข้าจากสื่อจ่างๆ และแสดงผลไปยังสื่อต่างๆ
2) คำนาณทางคนิตศาสตร์
3) เปรียบเทียบค่าสองค่า
4) เคลื่อนย้ายข้อมูลในหน่วยความจำ

ความสามารถของคอมพิวเตอรืตามลำดับก่อน-หลัง
1) การกำหนดค่าเริ่มต้น คือ การกำหนดค่าให้กับตัวแปรบางชนิด เช่น ตัวแปรที่เป็นหน่วยนับ ตัวแปรที่เก็บคำนวณค่าสะสม เป็นต้น
2) การรับข้อมูล คือ การรับตัวแปรเข้ามา ซึ่งตัวแปรจะได้จากการวิเคราะห์โจทย์ โดยการรับข้อมูลจะทำก่อนการนำตัวแปรมาใช้งาน
3) การคำนวณ คือ การคำนวณของการประมวลผลจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนในการคำนวณก่อนหลัง ขั้นตอนนี้ต้องกำหนดให้ชัดเจน  เพื่อสะดวกในการเปลี่ยนเป็นชุดคำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
ตัวกระทำ
สัญลักษณ์
การบวก
+
การลบ
-
การคูณ
*
การหาร
/
การยกกำลัง
** หรือ ^

ลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย

1.      ( )  มีความสำคัญมากที่สุด2.    ** , ^  3.    * , /4.    + , - มีความสำคัญน้อยที่สุด

4) การแสดงข้อมูล คือ การแสดงค่า ซึ่งจะทำหลังจากการรับข้อมูลและการคำนวณ โดยตัวแปรที่จะแสดงค่า คือ ตัวแปรที่โจทย์ต้องการผลลัพธ์
5) การเปรียบเทียบหรือการเลือก เป็นการเลือทิศทางการทำงาน ดดยมีเงื่อนไขในการเปรียบเทียบที่ชัดเจน
6) การเปรียบเทียบเชิงตรระ ดังตารางต่อไปนี้ค่าความจริงนิพจน์
ตัวอย่าง
ผลลัพธ์
false
!(false)
False
true
!(true)
True

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

1. ขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยนำเสนอในรูปแบบแผนผังความคิดและอธิบายรายละเอียด

      1. ขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยนำเสนอในรูปแบบแผนผังความคิดและอธิบายรายละเอียด


      โดยปกติมนุษย์มีกระบวนในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 
1)  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา  (State The Problem) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกสุดก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหา แต่ผู้แก้ปัญหามักจะมองข้ามไปจุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ คือ
การทำความเข้าใจกับปัญหาเพื่อแยกให้ออกว่าข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหาหรือเงื่อนไขของปัญหาคืออะไร อีกทั้งวิธีการที่ใช้ประมวลผล

2) การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tools And Algorithm Development) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนหลังจากที่เราทำความเข้าใจกับปัญหา พิจารณาเงื่อนไขและข้อมูลที่มีอยู่และสิ่งที่ต้องการหาในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนหลังจากที่เราทำความเข้าใจกับปัญหา พิจารณาเงื่อนไขและข้อมูลที่มีอยู่และสิ่งที่ต้องการหาในขั้นตอนที่ 1แล้ว
เราสามารถคาดคะเนวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหา ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้แก้ปัญหาเป็นหลักหากผู้แก้ปัญหาเคยพบกับปัญหาทำนองนี้มาแล้วก็สามารถดำเนินการตามแนวทางที่
เคยปฏิบัติมาขั้นตอนนี้จะเริ่มจากการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาความเหมาะสมระหว่างเครื่องมือกับเงื่อนไขต่างๆ ของปัญหาซึ่งหมายรวมถึงความสามารถของเครื่องมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว

3) การดำเนินการแก้ปัญหา (Implementation) หลังจากที่ออกแบบขั้นตอนวิธีเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่เลือกไว้ การแก้ปัญหาดังกล่าวใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงาน ขั้นตอนนี้ก็เป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จหรือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแก้ ปัญหาขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เลือกใช้ ซึ่งผู้แก้ปัญหาต้องศึกษาให้เข้าใจและเชี่ยวชาญ ในขณะดำเนินการ หากพบแนวทางที่ดีกว่าที่ออกแบบไว้ ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้

4) การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement) หลังจากที่ลงมือแก้ปัญหาแล้ว
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โดยผู้แก้ปัญหาต้องตรวจสอบว่าขั้นตอนวิธีที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับรายละเอียดของปัญหา ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเข้าและข้อมูลออกเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับข้อมูลเข้าได้ทุกกรณีอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงวิธีการเพื่อให้การแก้ปัญหานี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
          ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น เป็นเสมือนขั้นบันได (Stair) ที่ทำให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาต่างๆได้ รวมทั้งการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา ก็ต้องใช้กระบวนการตามขั้นตอนทั้ง4 นี้เช่นกัน